ID:  2065
Jornada:  Irregular 
Data de publicació:  11/05/2023
Data límit de presentació:  31/05/2023
Contracte:  Substitució

 

 

 

VALLTER - Agent estecialitzat de manteniment elèctric explotació Vallter

    

 

CONVOCATÒRIA PER A SELECCIONAR UN AGENT ESPECIALITZAT DE MANTENIMENT ELÈCTRIC PER L’EXPLOTACIÓ DE VALLTER

 

 

Objecte

 

Cobertura d’un lloc de treball d’agent especialitzat de manteniment elèctric per l’explotació de Vallter.

 

 

Descripció del lloc de treball

 

Funció: Agent Especialitzat

Centre de treball: Vallter

Àrea: Manteniment

Jornada: Jornada amb distribució irregular i còmput d’hores anual en el període de contractació.

 

Funcions del lloc de treball

 

Les activitats principals són:

 • Localització, mitjançant l’aplicació de proves estàtiques i/o dinàmiques o bé per deducció en base de plànols i/o esquemes, de qualsevol anomalia, principalment elèctrica, en les instal·lacions de transport per cable i en les instal·lacions complementàries.
 • Reparacions elèctriques generals de les instal·lacions, equipaments i edificis de l’estació d’esquí.
 • Realitzar les revisions programades dels espais esmentats anteriorment.
 • Capacitat per a poder executar revisions elèctriques d’equips complexos. 
 • Determinar les causes de l’avaria elèctrica intervenint sobre el material o en banc, decidint la recuperació, substitució o reglatge de l’equip i/o components avariats.
 • Aplicar les proves idònies per a la comprovació de l’equip reparat.
 • Realitzar, seguint les instruccions del protocol de posada en servei, la verificació del funcionament del material esmentat.
 • Col·laborar en la millora de les tasques de manteniment elèctric així com participar en la realització d’utillatges i modificacions per millorar el seu manteniment, fiabilitat i la seguretat.
 • Altres activitats que se li encomanin, per a les quals estigui qualificat/ada o reuneixi els requisits per assolir la capacitació.

 

Requeriments

 

 • Formació a nivell FP2, mòduls professionals de grau superior o similar en branques tècniques elèctriques.
 • Coneixements en electricitat i experiència àmplia, autòmats i automatismes, mitja i baixa tensió.
 • Experiència demostrable en manteniment elèctric.
 • Capacitat de treballar amb condicions climatològiques adverses.
 • Disposar del carnet de conduir B1.

Competències:

 

 • Orientació a la qualitat i seguretat.
 • Anàlisi.
 • Orientació al servei.
 • Treball en equip.

 

 

Forma d’ocupació del lloc

 

Contracte de substitució a temps complet que passarà a indefinit quan la taxa de reposició legalment establerta ho permeti.

 

 

Participació

 

Presentació del currículum: Les persones que hi estiguin interessades i compleixin amb els requisits establerts, hauran d’inscriure’s expressament en la convocatòria que està disponible a la web de Vallter: www.vallter2000.cat en l’apartat “Treballa a FGC”.

 

 

Termini de presentació fins 31 de maig de 2023.

 

Vallter S. A. vetlla per la igualtat de dones i homes en els seus processos de selecció.

 

 

Procediment de selecció

 

1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per a valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
2.- Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a proves psicotècniques i a una entrevista personal per a constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per a valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
3.- Així mateix, les persones candidates podran ser convocades a una prova teòrica i/o pràctica per a valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels resultats obtinguts en les diferents etapes.

Algunes de les fases del procés podran ser realitzades per una consultora externa, el tractament de les dades tindrà caràcter reservat i les dades facilitades s’utilitzaran únicament per aquesta convocatòria.

Atès que es preveu un gran volum de candidatures presentades a les ofertes d’aquest organisme, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades i/o realitzin proves.

 

Per qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se al correu electrònic fgcconvocatoria@fgc.cat