CURSOS DE FORMACIÓ DE MAQUINISTA

Un cop realitzada la prova psicofísica de la segona fase de la convocatòria, accedeixen als cursos de formació de maquinista de les Línies Metropolitanes 105 persones. La convocatòria incloïa una mesura d’acció positiva per garantir que el 40% de les persones seleccionades siguin dones.

Atès que l’ordre inicial no ha donat la situació de paritat contemplada en la convocatòria, s’han seleccionat 41 dones i 63 homes per rigorós ordre de puntuació.  Per arribar al percentatge de paritat s’ha seleccionat 1 dona més, la puntuació de la darrera dona és un 0,78% inferior a la del darrer home seleccionat, per tant inferior al 15% que permetia la convocatòria.

Els empats en puntuació s’han resolt d’acord amb els criteris que figuren a les bases de la convocatòria.

En l’enllaç següent figuren les persones admeses als cursos i les que queden aprovades en reserva per si es produeixen baixes o renúncies.

Tots els criteris aplicats s’ajusten estrictament a les bases de la convocatòria.

Persones admeses i en reserva

Ordre final curs maquinistes Barcelona-Vallès primera edició

Ordre final curs maquinistes Llobregat-Anoia primera edició

Convocatòria per accedir a cursos de formació de maquinista de la línia Barcelona-Vallès i de la línia Llobregat-Anoia

Hem de seleccionar 100 persones per a realitzar un curs de formació de maquinista, que una vegada superat, s’incorporaran a una bossa que permetrà cobrir les vacants que es generin a la línia Barcelona-Vallès o a la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Aquesta especialitat ferroviària requereix una formació específica que s’imparteix en l’empresa.

La  present convocatòria inclou la perspectiva de gènere i tindrà en compte allò que preveu el Pla d’Igualtat d’Oportunitats d’FGC d’arribar a tenir una plantilla amb una presència de dones i homes que assoleixi la paritat. Així, atès el desequilibri actual, la convocatòria contempla que s’haurà de garantir, com a mínim, la incorporació al curs de formació del 40% de dones presentades, sempre que el nivell obtingut sigui l’establert en la convocatòria.

A continuació trobareu els enllaços amb tota la informació de la participació.

Bases de la convocatòria

Temaris S’ha publicat un document de fe d’errates, cliqueu a l’enllaç de Temaris per descarregar-lo

Inscripció (la inscripció s’activarà a partir del 16 de març de 2023 a les 9h)

Resultats primera fase - Prova de coneixements

Prova de coneixements

Resultats segona fase - Prova psicofísica