CURSOS DE FORMACIÓ D’AGENT D’ESTACIONS

Un cop realitzada la prova psicofísica de la segona fase de la convocatòria, accedeixen als cursos de formació d’agent d’estacions de les Línies Metropolitanes 75 persones.

La convocatòria incloïa una mesura d’acció positiva per garantir que el 40% de les persones seleccionades siguin dones. Atès que l’ordre inicial ha donat la situació de paritat contemplada en la convocatòria, l’ordre final del curs correspon a la puntuació de la primera fase.

Els empats en puntuació s’han resolt d’acord amb els criteris que figuren a les bases de la convocatòria.

En l’enllaç següent figuren les persones admeses als cursos, en alguns casos pendents del resultat de la segona fase i les que queden aprovades en reserva per si es produeixen baixes o renúncies.

Tots els criteris aplicats s’ajusten estrictament a les bases de la convocatòria.

Persones admeses i en reserva (s’ha publicat un llistat actualitzat)

Convocatòria per accedir a cursos de formació d’agent d’estacions de les Línies Metropolitanes

Volem seleccionar 75 persones per a realitzar un curs de formació d’agent d’estacions, que una vegada superat, s’incorporaran a una bossa que permetrà cobrir les vacants que es generin a les Línies Metropolitanes (línia Barcelona-Vallès o línia Llobregat-Anoia) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Aquesta especialitat ferroviària requereix d’una formació específica que s’imparteix en l’empresa.

La  present convocatòria inclou la perspectiva de gènere i tindrà en compte allò que preveu el Pla d’Igualtat d’Oportunitats d’FGC d’arribar a tenir una plantilla amb una presència de dones i homes que assoleixi la paritat. Així, atès el desequilibri actual, la convocatòria contempla que s’haurà de garantir que, com a mínim, s’incorporin al curs de formació un 40% de dones sempre que el nivell obtingut sigui l’establert en la convocatòria.

A continuació trobareu els enllaços amb tota la informació de la participació.

Bases de la convocatòria

Temaris S’ha publicat un document de fe d’errates, cliqueu a l’enllaç de Temaris per descarregar-lo

Inscripció: (la inscripció s’activarà a partir del 27 de setembre de 2021 a les 9 h)

Resultats de la primera fase